Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu b

Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng  (0.)  Trong giây thứ nhất, vật đi được quãng đường  (s = 3m.)  Trong giây thứ hai, vật đi được quãng đường bao nhiêu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều: (s = {v_0}.t + dfrac{1}{2}.a.{t^2})


+ Quãng đường đi trong giây thứ n là: (Delta s = {s_n} - {s_{n - 1}})

Giải chi tiết:

Quãng đường vật đi được trong giây thứ nhất là (3m,) ta có:

({s_1} = {v_0}{t_1} + dfrac{1}{2}at_1^2 Leftrightarrow 0.1 + dfrac{1}{2}a{.1^2} = 3 Rightarrow a = 6m/{s^2})

Quãng đường vật đi được trong  (2s)  đầu là: 

({s_2} = 0.2 + dfrac{1}{2}left( 6 right){.2^2} = 12m)

Quãng đường vật đi được trong giây thứ hai:

(;s = {s_2} - {s_1} = 12 - 3 = 9m)

Chọn A.

Ý kiến của bạn