Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos 8pi

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos 8pi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa có phương trình (x = 4cosleft( {8pi t + dfrac{pi }{6}} right)) (với x tính bằng cm, t tính bằng s). Tần số dao động của vật là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tần số dao động: (f = dfrac{omega }{{2pi }})

Giải chi tiết:

Ta có: (x = 4cosleft( {8pi t + dfrac{pi }{6}} right) Rightarrow omega  = 8pi ,left( {rad/s} right))

Tân số dao động của vật: (f = dfrac{omega }{{2pi }} = dfrac{{8pi }}{{2pi }} = 4Hz)

Chọn A.

Ý kiến của bạn