Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hoà tại một thời điểm t1  vật có

Một vật dao động điều hoà tại một thời điểm t1  vật có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hoà, tại một thời điểm ({t_1})  vật có động năng bằng (dfrac{1}{3}) thế năng và động năng đang giảm dần thì (0,5s) ngay sau đó động năng lại gấp (3)  lần thế năng. Tại thời điểm ({t_2} = {t_1} + Delta t) thì động năng của vật có giá trị cực đại. Giá trị nhỏ nhất của (Delta t)  là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cơ năng: (W = {W_d} + {W_t} Leftrightarrow dfrac{1}{2}m{v^2} + dfrac{1}{2}m{omega ^2}{x^2} = dfrac{1}{2}m{omega ^2}{A^2})


Sử dụng VTLG và công thức (Delta t = dfrac{alpha }{omega } = alpha .dfrac{T}{{2pi }})

Giải chi tiết:

+ Khi ({W_d} = dfrac{1}{3}{W_t} Rightarrow W = dfrac{4}{3}{W_t})

( Leftrightarrow dfrac{4}{3}m{omega ^2}{x^2} = m{omega ^2}{A^2} Rightarrow x =  pm dfrac{{Asqrt 3 }}{2})

Động năng đang giảm dần, tức là vật đang di chuyển về vị trí biên.

( Rightarrow x = dfrac{{Asqrt 3 }}{2}) theo chiều dương hoặc (x =  - dfrac{{Asqrt 3 }}{2})theo chiều âm.

+ Khi ({W_d} = 3{W_t} Rightarrow W = 4{W_t})

( Leftrightarrow 4m{omega ^2}{x^2} = m{omega ^2}{A^2} Rightarrow x =  pm dfrac{A}{2})

Biểu diễn trên VTLG hai vị trị trên như hình vẽ:

Từ VTLG ta xác định được:

(0,5s = dfrac{pi }{2}.dfrac{T}{{2pi }} = dfrac{T}{4} Rightarrow T = 2s)

Thời gian vật có động năng cực đại từ thời điểm ({t_1}) là:

(Delta t = alpha .dfrac{T}{{2pi }} = left( {dfrac{pi }{2} + dfrac{pi }{6}} right).dfrac{2}{{2pi }} = dfrac{2}{3}s)

Chọn C.

Ý kiến của bạn