Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox Đồ thị biểu diễn

Một vật dao động điều hoà trên trục Ox Đồ thị biểu diễn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hoà trên trục (Ox). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của li độ có dạng như hình vẽ bên. Phương trình dao động của li độ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị


Sử dụng VTLG và công thức: (omega  = dfrac{{Delta varphi }}{{Delta t}})

Giải chi tiết:

Từ đồ thị ta thấy biên độ dao động: (A = 4,,cm)

Ở thời điểm đầu, vật có li độ (x =  - 2cm =  - dfrac{A}{2}) và đang tăng

Ta có VTLG:

 

Từ đồ thị ta thấy pha đàu của dao động là: (varphi  =  - dfrac{{2pi }}{3},,left( {rad} right))

Ở thời điểm (t = 7,,s), vật ở VTCB và đang giảm → pha dao động là: (dfrac{pi }{2},,left( {rad} right))

Góc quét từ thời điểm (t = 0) đến (t = 7s) là:

(Delta varphi  = dfrac{pi }{2} - left( { - dfrac{{2pi }}{3}} right) = dfrac{{7pi }}{6},,left( {rad} right))

Tần số góc của dao động là: (omega  = dfrac{{Delta varphi }}{{Delta t}} = dfrac{{dfrac{{7pi }}{6}}}{7} = dfrac{pi }{6},,left( {rad/s} right))

Phương trình dao động của vật là: (x = 4cos left( {dfrac{pi }{6}t - dfrac{{2pi }}{4}} right),,left( {cm} right))

Chọn C.

Ý kiến của bạn