Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos pi

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos pi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hòa với phương trình (x = 4cos left( {pi t + dfrac{pi }{6}} right),,cm,) chu kì (T.) Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu lần chu kì, vật qua vị trí cách vị trí cân bằng (2,,cm) lần thứ (5?)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì dao động: (T = dfrac{{2pi }}{omega })


Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức (Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega })

Giải chi tiết:

Chu kì dao động của vật là: (T = dfrac{{2pi }}{omega } = dfrac{{2pi }}{pi } = 2,,left( s right))

Trong 1 chu kì, vật đi qua vị trí cách vị trí cân bằng (2,,cm) 4 lần 

Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí cách vị trí cân bằng (dfrac{A}{2}) lần đầu tiên, vật quét được góc (dfrac{pi }{6}.)

Vậy áp dụng mối liên hệ giữa góc quét (Delta varphi ) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

(Delta varphi  = dfrac{pi }{6} Rightarrow Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega } = dfrac{{dfrac{pi }{6}}}{{dfrac{{2pi }}{T}}} = dfrac{T}{{12}}{mkern 1mu} )

Thời điểm vật qua vị trí cách VTCB 2 cm lần thứ 5 là:

(t = T + Delta t = T + dfrac{T}{{12}} approx 2,17,,left( s right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn