Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất

Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật được ném lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Sau (6s) vật lại rơi xuống mặt đất. Cho (g = 10m/{s^2}).  Độ cao tối đa mà vật lên tới là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Ném lên tương đương với chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc ( - g)


Ném xuống tương đương với chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc (g)


+ Phương trình chuyển động: (y = {y_0} + {v_0}t + dfrac{1}{2}a{t^2})


+ Hai vật gặp nhau khi tọa độ của chúng bằng nhau: ({y_1} = {y_2})


+ Công thức độc lập thời gian: ({v^2} - v_0^2 = 2as)

Giải chi tiết:

Chọn chiều dương hướng lên, gốc tọa độ tại mặt đất, gốc thời gian là lúc ném vật.

Chuyển động của vật ném lên thẳng đứng là chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc:

 (a =  - g =  - 10m/{s^2}) với vận tốc ban đầu ({v_0})

Phương trình chuyển động của vật là:

(y = {v_0}t - dfrac{1}{2}g{t^2} = {v_0}t - 5{t^2}{mkern 1mu} left( m right))

Khi vật chạm đất thì:

(left{ {begin{array}{*{20}{l}}{y = 0}\{t = 6s}end{array}} right. Rightarrow {v_0}.6 - {5.6^2} = 0 Rightarrow {v_0} = 30m/s)

Ta có: ({v^2} - v_0^2 = 2as Rightarrow s = dfrac{{{v^2} - v_0^2}}{{2a}})

Khi vật đạt độ cao tối đa thì

(v = 0 Rightarrow s = dfrac{{{0^2} - {{30}^2}}}{{2.left( { - 10} right)}} = 45m)

Chọn D.

Ý kiến của bạn