Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương t

Một vật khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật khối lượng (100g) dao động điều hòa theo phương trình (x = 3cosleft( {2pi t} right)) (trong đó x tính bằng cm và t tính bằng s). Lấy ({pi ^2} = 10). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của vật là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Đọc phương trình dao động


+ Sử dụng biểu thức tính cơ năng: ({rm{W}} = dfrac{1}{2}k{{rm{A}}^2} = dfrac{1}{2}m{omega ^2}{A^2})

Giải chi tiết:

Cơ năng của vật:

(begin{array}{l}{rm{W}} = dfrac{1}{2}k{{rm{A}}^2} = dfrac{1}{2}m{omega ^2}{A^2}\,,,,,, = dfrac{1}{2}0,1.{left( {2pi } right)^2}.{left( {0,03} right)^2} = 1,{8.10^{ - 3}}J = 1,8mJend{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn