Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật rơi tự do từ độ cao 80m Lấy g = 10ms^2 Quãng đ

Một vật rơi tự do từ độ cao 80m Lấy g = 10ms^2 Quãng đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật rơi tự do từ độ cao (80m.) Lấy (g = 10m/{s^2}) . Quãng đường vật rơi được trong (2s) đầu và trong giây thứ (2) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quãng đường vật rơi trong  (n) giây : ({s_{t = n}} = dfrac{1}{2}g.{n^2})


Quãng đường vật rơi trong giây thứ (n:) ({s_n} = {s_{t = n}} - {s_{t = n - 1}} = dfrac{1}{2}g.{n^2} - dfrac{1}{2}g.{left( {n - 1} right)^2})

Giải chi tiết:

Ta có : (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{h = 80m}\{g = 10m/{s^2}}end{array}} right.)

Quãng đường vật rơi trong (2s) là :

({s_{t = 2}} = dfrac{1}{2}g.{t^2} = dfrac{1}{2}{.10.2^2} = 20m)

Quãng đường vật rơi trong giây thứ hai là:

({s_2} = {s_{t = 2}} - {s_{t = 1}} = dfrac{1}{2}{.10.2^2} - dfrac{1}{2}{.10.1^2} = 15m)

Chọn B.

Ý kiến của bạn