Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vệ tinh khối lượng 100kg được phóng lên quỹ đạo qua

Một vệ tinh khối lượng 100kg được phóng lên quỹ đạo qua

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vệ tinh khối lượng (100kg), được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao mà tại đó nó có trọng lượng (920N). Chu kì của vệ tinh là (5,{3.10^3}s). Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh. Biết bán kính Trái Đất là (6400km).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Hợp lực của các lực tác dụng lên vật đóng vai trò là lực hướng tâm.


+ Công thức tính độ lớn lực hướng tâm: ({F_{ht}} = dfrac{{m{v^2}}}{r} = m.{omega ^2}r)


+ Lực hấp dẫn: ({F_{hd}} = dfrac{{G.{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}};G = 6,{67.10^{ - 11}}dfrac{{N.{m^2}}}{{k{g^2}}})


+ Trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. Độ lớn của trọng lực: (P = dfrac{{G.mM}}{{{{left( {R + h} right)}^2}}} = m.g)

Giải chi tiết:

Gọi (h) là khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh.

Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm:

( Rightarrow {F_{ht}} = P = 920N Leftrightarrow m{omega ^2}r = 920N)

Gọi h là khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh ( Rightarrow r = R + h)

(begin{array}{l} Rightarrow mdfrac{{4{pi ^2}}}{{{T^2}}}.left( {R + h} right) = 920N\ Rightarrow R + h = dfrac{{920.{T^2}}}{{4{pi ^2}.m}} Rightarrow h = dfrac{{920.{T^2}}}{{4{pi ^2}.m}} - Rend{array})

Với: (left{ begin{array}{l}T = 5,{3.10^3}s\m = 100kg\R = 6400km = 6400000mend{array} right.)

(begin{array}{l} Rightarrow h = dfrac{{920.{{left( {5,{{3.10}^3}} right)}^2}}}{{4{pi ^2}.100}} - 6,400,000\,,,,,,,,,, = 152699,9m approx 153kmend{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn