Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mr Chan likes to hear about new ideas He is open-mind

Mr Chan likes to hear about new ideas He is open-mind

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mr. Chan likes to hear about new ideas. He is ________.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn