Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mrs Jenkins was too ill to go out and pay her phone bil

Mrs Jenkins was too ill to go out and pay her phone bil

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mrs. Jenkins was too ill to go out and pay her phone bill, and they've just cut her ________. She ought to complain!


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn