Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Ms Jones please type those letters before noon“Theyve

“Ms Jones please type those letters before noon“Theyve

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Ms. Jones, please type those letters before noon.”

“They've already________________ sir. They're on your desk.”


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu bị động

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: “already” (rồi)

Câu bị động thì hiện tại hoàn thành: S + have/has (already/never…) been Ved/V3 + by O.

Tạm dịch:

“Cô Jones, vui lòng gõ những bức thứ đó trước buổi trưa”.

“Chúng đã được đánh máy rồi thưa ngài. Chúng đang ở trên bàn của ngài."

Chọn B.

Ý kiến của bạn