Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mua 9 quyển vở hết 63000 đồng Mua 5 quyển vở loại đó ph

Mua 9 quyển vở hết 63000 đồng Mua 5 quyển vở loại đó ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mua 9 quyển vở hết 63000 đồng. Mua 5 quyển vở loại đó phải trả số tiền là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách 1: Rút về đơn vị. Cách 2: Tìm tỉ số.


Tóm tắt:


9 quyển vở: 63 000 đồng


5 quyển vở: ….. đồng?

Giải chi tiết:

Mua 1 quyển vở loại đó hết số tiền là:

(63000:9 = 7000) (đồng)

Mua 5 quyển vở loại đó hết số tiền là:

(7000 times 5 = 35000) (đồng)

Đáp số: 35 000 đồng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn