Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm đế

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm đế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12  – Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm đến sớm và kết thúc muộn do chịu tác động của gió mùa đông bắc.

Chọn A

Ý kiến của bạn