Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục đích cao nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính

Mục đích cao nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục đích cao nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp vào ngày 19-12-1946 là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận, loại trừ phương án.

Giải chi tiết:

A, D loại vì nếu không bảo vệ được độc lập thì cũng không bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến hay thủ đô.

B loại vì ta không muốn kháng chiến lâu dài mà do điều kiện đấu tranh hòa bình không còn nữa nên ta buộc phải chiến đấu để bảo vệ độc lập.

C chọn vì mục đích cao nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp vào ngày 19-12-1946 là bảo vệ độc lập dân tộc. Do Pháp đã bội ước và sự kiện Pháp gửi tối hậu thư cho ta đã cho thấy nếu ta còn nhân nhượng thì nền độc lập sẽ mất.

Chọn C.

Ý kiến của bạn