Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục đích chính của tổ chức Liên Hợp Quốc là:

Mục đích chính của tổ chức Liên Hợp Quốc là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục đích chính của tổ chức Liên Hợp Quốc là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 7)

Liên Hợp Quốc được thành lập khi bản Hiến chương được thông qua. Đây là văn kiện qua trọng nhất của Liên Hợp Quốc, Hiến chương nêu rõ mục đích của tổ chức này là:

-          Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

-         Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc.

Trong đó, mục đích chính của Liên Hợp Quốc là mục đích đầu tiên.

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn