Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Mục đích tối cao của tổ chức Liên Hợp Quốc là:

Mục đích tối cao của tổ chức Liên Hợp Quốc là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục đích tối cao của tổ chức Liên Hợp Quốc là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn