Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm

Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân trong những năm 1919-1924 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn