Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mục tiêu hàng đầu của cách mạng Việt Nam được đề ra tro

Mục tiêu hàng đầu của cách mạng Việt Nam được đề ra tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mục tiêu hàng đầu của cách mạng Việt Nam được đề ra trong Hội nghị lần thứ VIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 108.

Giải chi tiết:

Mục tiêu hàng đầu của cách mạng Việt Nam được đề ra trong Hội nghị lần thứ VIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) là giải phóng dân tộc.

Chọn C

Ý kiến của bạn