Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My advice to you is to write a list of all the tasks yo

My advice to you is to write a list of all the tasks yo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My advice to you is to write a list of all the tasks you have to do and prioritise them.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

prioritise (v): sắp xếp thứ tự ưu tiên

A. sắp xếp theo thứ tự ưu tiên

B. kế hoạch tồi

C. phân tán trên diện rộng

D. bỏ mặc

=> prioritise = arrange in order of precedence

Tạm dịch: Lời khuyên của tôi dành cho bạn là hãy viết một danh sách tất cả những công việc bạn phải làm và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho chúng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn