Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My boss gave Peter the promotion he had always preferr

My boss gave Peter the promotion he had always preferr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My boss gave Peter, ______, the promotion.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn