Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My eldest sister started working as a freelance journal

My eldest sister started working as a freelance journal

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My eldest sister started working as a freelance journalist as soon as she graduated from university.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ

Giải chi tiết:

as soon as: ngay sau khi

No sooner + had + S + P2 than + S + V_ed: Ngay sau khi … thì … / Vừa mới … thì …

= Hardly + had + S + P2 + when + S + V_ed: Ngay sau khi ... thì ...

After: Sau khi

Tạm dịch: Chị gái lớn nhất của tôi bắt đầu làm việc như một nhà báo tự do ngay sau khi chị ấy tốt nghiệp đại học.

A. Ngay sau khi chị gái lớn nhất của tôi bắt đầu làm việc như một nhà báo tự do thì chị ấy tốt nghiệp đại học. => sai nghĩa

B. Ngay sau khi chị gái lớn nhất của tôi bắt đầu làm việc như một nhà báo tự do thì chị ấy tốt nghiệp đại học. => sai nghĩa

C. Ngay sau khi chị gái lớn nhất của tôi tốt nghiệp đại học thì chị ấy bắt đầu làm việc như một nhà báo tự do.

D. Sai ngữ pháp “had started” => “started”

Chọn C.

Ý kiến của bạn