Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My father doesnt approve studying late at night of wit

My father doesnt approve studying late at night of wit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My father doesn't approve ____ studying late at night.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn