Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My father has a box old small black Turkish small old

My father has a box old small black Turkish small old

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My father has a _______ box.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn