Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My father has always been strongly supportive my caree

My father has always been strongly supportive my caree

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My father has always been strongly supportive _____ my career.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn