Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My father works for a foreign company and he earns a go

My father works for a foreign company and he earns a go

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My father works for a foreign company and he earns a good salary. He has a ________ job.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn