Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My friend told me “If I were you I would not smoke so m

My friend told me “If I were you I would not smoke so m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My friend told me, “If I were you, I would not smoke so much.”


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu tường thuật đặc biệt

Giải chi tiết:

Cấu trúc: If I were you … => thường để đưa ra lời khuyên (nếu mình ở vị trí người ta thì mình sẽ không làm vậy)

advise sb not to V: khuyên ai không làm gì

warn sb against V-ing: cảnh báo ai không làm gì

prohibit sb from V-ing: cấm ai làm gì

suggest not V-ing: đề nghị ai đó không làm gì (cả người nói và người nghe không làm)

Tạm dịch: Bạn tôi nói với tôi rằng: “Nếu tớ là cậu, tớ sẽ không hút thuốc nhiều như vậy”.

A. Bạn tôi đề nghị (chúng tôi) không nên hút thuốc nhiều. => sai nghĩa

B. Bạn của tôi đã cảnh báo tôi không nên hút thuốc nhiều. => sai nghĩa

C. Bạn tôi đã cấm tôi hút thuốc rất nhiều. => sai nghĩa

D. Bạn tôi khuyên tôi không nên hút thuốc nhiều như vậy.

Chọn D.

Ý kiến của bạn