Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My grandmother is nearly 70 and smokes two packs of cig

My grandmother is nearly 70 and smokes two packs of cig

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My grandmother is nearly 70 and smokes two packs of cigarettes a day, but somehow she's still the picture of ____.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn