Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My little brother is very collecting stamps intereste

My little brother is very collecting stamps intereste

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My little brother is very _________ collecting stamps.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Ý kiến của bạn