Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My momfor two days by the time I see her will have been

My momfor two days by the time I see her will have been

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My mom_____for two days by the time I see her.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn