Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My mother doesn’t work …………… Saturday on in at for Giải

My mother doesn’t work …………… Saturday on in at for Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My mother doesn’t work ……….…….. Saturday.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn