Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Na+ đi vào bên trong tế bào dẫn tới hiện tượng nào đầu

Na+ đi vào bên trong tế bào dẫn tới hiện tượng nào đầu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Na+ đi vào bên trong tế bào dẫn tới hiện tượng nào đầu tiên


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Na+ đi vào bên trong tế bào dẫn tới mất phân cực sau đó đảo cực.

Chọn C

Ý kiến của bạn