Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Na2CO3 rắn lẫn tạp chất là NaHCO3 Có thể thu được Na2CO

Na2CO3 rắn lẫn tạp chất là NaHCO3 Có thể thu được Na2CO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Na2CO3 rắn lẫn tạp chất là NaHCO3. Có thể thu được Na2CO3 tinh khiết bằng cách


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sai lầm: Các muối cacbonat đều dễ bị nhiệt phân hủy.


+ Các muối cacbonat không tan (thường KL hóa trị II) → bị nhiệt phân hủy.


+ Các muối cacbonat tan (của KLK) → không bị nhiệt phân hủy.


+ Tất cả các muối HCO3- → đều dễ dàng bị nhiệt phân hủy.

Giải chi tiết:

- Cả Na2CO3 và NaHCO3 đều là muối của kim loại kiềm.

⟹ Đều tan trong nước, không thể dùng cách hòa tan trong nước rồi lọc.

- Khi cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư:

NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Nhưng dung dịch thu được sau phản ứng lại lẫn NaOH dư, cô cạn không thu được Na2CO3 tinh khiết.

- Khi cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư:

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + NaOH + H2O.

Nhưng dung dịch thu được sau phản ứng lại lẫn NaOH, Ca(OH)2 dư, cô cạn không thu được Na2CO3 tinh khiết.

- Khi nung nóng hỗn hợp:

2NaHCO3 (xrightarrow{{{t^0}}}) Na2CO3 + CO2 + H2O

Na2CO3 bền nhiệt, không bị phân hủy.

⟹ Cách này có thể thu được thu Na2CO3 tinh khiết.

Đáp án B

Ý kiến của bạn