Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nạn hạn hán kéo dài nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Nạn hạn hán kéo dài nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nạn hạn hán kéo dài nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn