Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nancy failed to understand what the story was about unt

Nancy failed to understand what the story was about unt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nancy failed to understand what the story was about until she saw the film based on it.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ

Giải chi tiết:

until: cho đến khi

Not until + S + V_ed + trợ V + S + V_nguyên thể: Mãi cho đến khi ... thì

before: trước

Tạm dịch: Nancy đã không hiểu câu chuyện nói về cái gì cho tới khi cô ấy xem bộ phim dựa trên nó.

A. Sai thì “doesn’t” => “didn’t”

B. Mãi cho tới khi cô ấy xem bộ phim dựa trên câu chuyện đó Nancy mới hiểu nó nói về cái gì.

C. Sai ngữ pháp “It was not until ... that ...”

D. Nancy đã đi xem phim trước khi cô ấy đọc truyện. => sai nghĩa

Chọn B.

Ý kiến của bạn