Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năng lượng từ trường trong mạch LC được xác định bởi cô

Năng lượng từ trường trong mạch LC được xác định bởi cô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năng lượng từ trường trong mạch LC được xác định bởi công thức:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng lượng từ trường: ({{rm{W}}_L} = dfrac{1}{2}L{i^2})


Năng lượng điện trường: ({{rm{W}}_C} = dfrac{1}{2}C{u^2})


Năng lượng điện từ: ({rm{W  =  }}{{rm{W}}_C}{rm{ +  }}{{rm{W}}_C} = dfrac{1}{2}C{u^2} + dfrac{1}{2}L{i^2})

Giải chi tiết:

Năng lượng từ trường trong mạch LC được xác định bởi công thức: ({{rm{W}}_L} = dfrac{1}{2}L{i^2})

Chọn C.

Ý kiến của bạn