Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năng suất lao động bình quân của 1 công nhân toàn doanh

Năng suất lao động bình quân của 1 công nhân toàn doanh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năng suất lao động bình quân của 1 công nhân toàn doanh nghiệp là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Năng suất lao động bình quân chung = Tổng sản lượng : Tổng số công nhân


Sản lượng = năng suất ( times ) số công nhân


Số công nhân = sản lượng : năng suất

Giải chi tiết:

Số công nhân phân xưởng 1 là:

(50,000:500 = ,100) (người)

Số công nhân phân xưởng 2 là:

(72000:600 = 120) (người)

Số công nhân phân xưởng 3 là:

(50,050:550 = 91) (người)

Tổng số công nhân của cả ba phân xưởng là:

(100 + 120 + 91 = 311) (người)

Tổng sản lượng của cả ba phân xưởng là:

(50,000 + ,72,000 + ,50,050 = 172,050) (kg)

Năng suất lao động bình quân chung là:

(172,050:,311 approx 553,215) (kg/người)

Đáp số: 553,215 kg/người.

Chọn D.

Ý kiến của bạn