Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Năng suất lúa cả năm của nước ta tăng mạnh, chủ yếu do:

Năng suất lúa cả năm của nước ta tăng mạnh, chủ yếu do:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Năng suất lúa cả năm của nước ta tăng mạnh, chủ yếu do:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn