Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản sa

 Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giói thứ hai là gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn