Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nét đặc trưng về vị trí địa lí của Trung du và miền núi Bắc

Nét đặc trưng về vị trí địa lí của Trung du và miền núi Bắc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nét đặc trưng về vị trí địa lí của Trung du và miền núi Bắc Bộ không phải là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn