Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nét nổi bật về kinh tế-xã hội của TDMNBB là:

Nét nổi bật về kinh tế-xã hội của TDMNBB là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nét nổi bật về kinh tế-xã hội của TDMNBB là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn