Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu chi cho Lãi vay là 245 triệu đồng thì tổng chi cho

Nếu chi cho Lãi vay là 245 triệu đồng thì tổng chi cho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu chi cho Lãi vay là 245 triệu đồng thì tổng chi cho Quảng cáo, Thuế và Nghiên cứu là bao nhiêu triệu đồng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính tổng Tỷ số phần trăm chi cho Quảng cáo, Thuế và Nghiên cứu, sau đó tìm số tiền


tổng chi cho Quảng cáo, Thuế và Nghiên cứu.

Giải chi tiết:

Quan sát biểu đồ ta có tỉ lệ phần trăm như sau:

Lãi vay: 17,5%

Quảng cáo: 15%

Thuế: 10%

Nghiên cứu: 5%

Tỷ số phần trăm chi cho Quảng cáo, Thuế và Nghiên cứu là:

(15%  + 10%  + 5%  = 30% )

Nếu chi cho Lãi vay là 245 triệu đồng thì tổng chi cho Quảng cáo, Thuế và Nghiên cứu là:

(245:17,5 times 30 = 420) (triệu đồng)

Chọn C.

Ý kiến của bạn