Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu đặc điểm về  kinh tế và chính trị của lãnh địa phon

Nêu đặc điểm về  kinh tế và chính trị của lãnh địa phon

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu đặc điểm về  kinh tế và chính trị của lãnh địa phong kiến Tây Âu?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 56 – 57.

Giải chi tiết:

* Đời sống kinh tế trong lãnh địa:

- Lãnh địa là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

- Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.

* Đời sống chính trị trong lãnh địa:

- Mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập.

- Các lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như một ông vua, có quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng, có chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân đong đo lường riêng.

- Một số lãnh chúa lớn còn buộc nhà vua ban cho mình quyền “miễn trừ” không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa. Như vậy, nhà vua thực chất cũng là một lãnh chúa lớn.

- Trong các lãnh địa, lãnh chúa sống cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa. Họ sống sung sướng trên sự bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô.

Ý kiến của bạn