Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu đặt điện áp u = 100cos100pi trm V vào hai đầu một

Nếu đặt điện áp u = 100cos100pi trm V vào hai đầu một

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu đặt điện áp (u = 100cos100pi t{rm{ }}left( V right)) vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có giá trị cực đại bằng 2(A). Độ tự cảm L của cuộn dây bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biểu thức định luật Ôm: ({I_0} = dfrac{{{U_0}}}{{{Z_L}}} = dfrac{{{U_0}}}{{omega L}} Rightarrow L = dfrac{{{U_0}}}{{omega {I_0}}})

Giải chi tiết:

Độ tự cảm của cuộn dây:

({I_0} = dfrac{{{U_0}}}{{{Z_L}}} Rightarrow L = dfrac{{{U_0}}}{{omega {I_0}}} = dfrac{{100}}{{100pi .2}} = dfrac{1}{{2pi }}H)

Chọn A.

Ý kiến của bạn