Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỷ đồng thì doanh th

Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỷ đồng thì doanh th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỷ đồng thì doanh thu của công ty B là bao nhiêu tỷ đồng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào dữ liệu trên biểu đồ ta đọc được:


Tỷ lệ doanh thu của công ty B là 26%.


Tỷ lệ doanh thu của công ty D là 10%.


Tính doanh thu công ty B = doanh thu công công ty D : tỷ lệ doanh thu công ty D . tỷ lệ doanh thu công ty B.

Giải chi tiết:

Tỷ lệ doanh thu của công ty D là 10%.

Tỷ lệ doanh thu của công ty B là 26%.

Nếu doanh thu của công ty D là 650 tỷ đồng thì doanh thu của công ty B là:

(650:10 times 26 = 1690) (tỷ đồng)

Chọn D.

Ý kiến của bạn