Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu H xuất hiện ở trang 25 danh sách nào dưới đây là da

Nếu H xuất hiện ở trang 25 danh sách nào dưới đây là da

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu H xuất hiện ở trang 25, danh sách nào dưới đây là danh sách tất cả các bài thơ có thể xuất hiện ở trang 20?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào thứ tự đề bài cho để loại các đáp án.

Giải chi tiết:

Ta có bảng sau:

Vì H là bài thơ của nhà thơ O ở trang 25 nên trang 30 là bài thơ của nhà thơ W.

Vì “H phải xuất hiện trước T” => T phải ở trang 30.

Ta có bảng sau:

Nếu F ở trang 15, L ở trang 35, mà “R phải xuất hiện trước L” => R ở trang 10 hoặc 20 => S ở trang 20 hoặc 10.

Nếu F ở trang 35, L ở trang 15, mà “R phải xuất hiện trước L” => R ở trang 10 hoặc 20 => S ở trang 20 hoặc 10.

Vậy danh sách tất cả các bài thơ có thể xuất hiện ở trang 20 là R, S.

Chọn C.

Ý kiến của bạn