Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu hiệu điện thế của mạng điện gia đình là 220V thì ph

Nếu hiệu điện thế của mạng điện gia đình là 220V thì ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu hiệu điện thế của mạng điện gia đình là (220V) thì phát biểu nào là không đúng ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nếu hiệu điện thế của mạng điện gia đình là (220V) thì (220V) là giá trị hiệu dụng. Vào những thời điểm khác nhau, hiệu điện thế có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này.

Giải chi tiết:

Hiệu điện thế của mạng điện gia đình là (220V) thì (220V) là hiệu điện thế hiệu dụng. Vào những thời điểm khác nhau, hiệu điện thế có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng giá trị này.

( Rightarrow ) Phát biểu không đúng là: (220V) là giá trị hiệu điện thế nhất định không thay đổi.

Chọn D.

Ý kiến của bạn