Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu hoàn cảnh và nội dung Hiệp ước Hác-măng mà triều đì

Nêu hoàn cảnh và nội dung Hiệp ước Hác-măng mà triều đì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu hoàn cảnh và nội dung Hiệp ước Hác-măng mà triều đình Huế kí với Pháp.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 8, trang 123.

Giải chi tiết:

a, Hoàn cảnh:

Ngày 17/7/1883, vua Tự Đức đột ngột qua đời.

Nhân lúc triều đình đang rối ren với việc lựa chọn người kế vị, thực dân Pháp đánh thẳng vào cửa biển Thuận An

Ngày 25-8-1883, Cao ủy Pháp là Hác-măng đưa đến một bản Hiệp ước đã thảo sẵn và ép buộc triều đình phải kí kết.

b, Nội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (25-8-1883):

- Về chính trị: Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của Pháp.

+ Nam Kì là xứ thuộc địa từ năm 1874 nay được mở rộng ra đến hết tỉnh Bình Thuận. Bắc Kì (gồm cả Thanh-Nghệ-Tĩnh) là đất bảo hộ. Trung Kì (phần đất còn lại) do triều đình quản lí.

+ Đại diện của Pháp ở Huế trực tiếp điều khiển ở Trung Kì.

+ Mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài (kể cả Trung Quốc) đều do Pháp nắm giữ.

Về quân sự: triều đình phải nhận các huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy của Pháp, phải triệt hồi binh lính từ Bắc Kì về kinh đô (Huế), Pháp được tự do đóng quân ở Bắc Kì, được toàn quyền xử trí quân Cờ Đen.

- Về kinh tế: Pháp kiểm nắm và kiểm soát toàn bộ các nguồn lợi trong nước.

* Kết luận: Với Hiệp ước này, nhà nước phong kiến Việt Nam với tư cách một quốc gia độc lập đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến.

Ý kiến của bạn