Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu không có cùng học sinh nữ nào ngồi cạnh cả M và P t

Nếu không có cùng học sinh nữ nào ngồi cạnh cả M và P t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu không có cùng học sinh nữ nào ngồi cạnh cả M và P thì phát biểu nào sau đây có thể đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào các dữ kiện bài toán, suy luận và chọn đáp án đúng.

Giải chi tiết:

Theo câu 56 ta có bảng sau:

Vì không có cùng học sinh nữ nào ngồi cạnh M và P nên M phải ngồi ở vị trí số 1, khi đó ta có:

=> Không còn vị trí nào bên trái M => Đáp án B, C sai.

Vì M ngồi cạnh X nên X ngồi ghế thứ hai.

Khi đó ta có bảng sau:

=> Z phải ngồi ghế thứ tư => Z ngồi bên trái X là sai => Đáp án D sai.

Vậy chỉ có đáp án A có thể đúng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn