Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu những chuyển biến về xã hội ở Việt Nam trong cuộc k

Nêu những chuyển biến về xã hội ở Việt Nam trong cuộc k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu những chuyển biến về xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 138-139, suy luận.

Giải chi tiết:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam: các giai cấp cũ bị phân hóa (nông dân, địa chủ phong kiến), xuất hiện các giai tầng mới (tư sản, tiểu tư sản, công nhân).

- Thứ nhất, giai cấp địa chủ phong kiến:

+ Một bộ phận địa chủ trở nên giàu có, dựa vào Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân.

+ Số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên vẫn có tinh thần chống Pháp.

- Thứ hai, giai cấp nông dân:

+ Khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp.

+ Họ bị mất đất, đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc => trở thành giai cấp công nhân.

+ Nông dân Việt Nam là động lực cách mạng to lớn.

- Thứ ba, giai cấp công nhân:

+ Xuất thân từ giai cấp nông dân, làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền, các xí nghiệp,… số lượng ngày càng đông đảo, sống tập trung.

+ Lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX còn non trẻ, đang ở trình độ “tự phát”, chủ yếu đấu tranh kinh tế, ngoài ra còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo.

- Thứ tư, tầng lớp tư sản: Những người làm trung gian, đại lý, chủ thầu, chủ xưởng, sĩ phu yêu nước chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản,… là những lớp người đầu tiên của giai cấp tư sản Việt Nam.

- Thứ năm, tầng lớp tiểu tư sản: gồm tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, thầy giáo, nhà báo, học sinh, sinh viên… có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào vận động cứu nước.

Ý kiến của bạn